Všeobecné obchodní podmínky Happy Holiday Apps B.V.

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti Happy Holiday Apps B.V., Happy Holiday Apps B.V., společnosti s adresou vitruviusstraat 136, 2314CW Leiden. Společnost Happy Holiday Apps B.V. je registrována u obchodní komory pod 77448294.

Použitelnost

1. Tyto podmínky se vztahují na všechny služby společnosti Happy Holiday Apps B.V., na jakoukoli smlouvu mezi společností Happy Holiday Apps B.V. a uživatelem (jak je definováno níže) a na právní vztahy a (právní) úkony z nich vyplývající.

2. Všechny služby uvedené v bodě 1. zahrnují v každém případě používání systému správy na našich webových stránkách www.campingcomfort.app/beheer a aplikace Camping Comfort.

3. Využíváním služeb společnosti Happy Holiday Apps B.V. souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami.

4. Pod pojmem "uživatelé" se rozumí všechny fyzické osoby a všechny právnické osoby, které mají předplatné na využívání služeb společnosti Happy Holiday Apps B.V..

5. Společnost Happy Holiday Apps B.V. vám na vyžádání zašle obchodní podmínky zdarma. Všeobecné obchodní podmínky jsou rovněž k dispozici na adrese www.campingcomfort.app.

Happy Holiday Apps B.V.

Společnost Happy Holiday Apps B.V. nabízí nízkoprahovou aplikaci pro oblast rekreace, která umožňuje snadnou komunikaci s hosty.

Sazby a platby

1. Všechny ceny účtované společností Happy Holiday Apps B.V. jsou uvedeny bez DPH.

2. Předplatné společnosti Happy Holiday Apps B.V. je nabízeno za částku měsíčně za dostupné místo.

 • a. Výše částky se odvíjí od celkového počtu dostupných míst v parku nebo kempu. Místy se v každém případě rozumí
  • i. Turistická místa;
  • ii. Sezónní místa;
  • iii. Apartmány;
  • iv. Ubytování.
 • b. Počet volných míst oznámí uživatel. Uživatel je povinen informovat společnost Happy Holiday Apps B.V. o změnách v počtu volných míst do dvou týdnů.
 • c. Happy Holiday Apps B.V. je oprávněna upravit počet dostupných míst, pokud se oznámený počet míst liší od skutečně dostupných míst.
 • d. V období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku platí zimní sazba, která představuje běžnou sazbu -75 %.
 • e. Nad rámec standardních možností aplikace Campings Comfort je možné využívat "prémiové funkce", ty jsou účtovány až při jejich využití. Ceny naleznete v systému správy.

3. Účtování a doba trvání může být za měsíc a za rok:

 • a. Za měsíc
  • i. Předplatné se platí měsíčně na fakturu.
  • ii. Doba trvání předplatného je jeden měsíc a následně se vždy o jeden měsíc obnovuje. Předplatné je možné ukončit na měsíční bázi.
  • iii. Prémiové funkce jsou účtovány měsíčně pozadu.
 • b. Za rok
  • i. 10% sleva z roční ceny
  • ii. Předplatné se platí ročně na fakturu.
  • iii. Doba trvání předplatného je jeden rok a následně se vždy na jeden rok obnovuje. Předplatné lze každoročně zrušit.
  • iv. Prémiové funkce budou účtovány ročně pozadu na základě používání
 • 4. Úhrada faktur od společnosti Happy Holiday Apps B.V. musí být provedena do 14 dnů od data vystavení faktury.

  5. V případě nezaplacení nebo pozdního zaplacení je uživatel ze zákona v prodlení bez předchozího upozornění. Uživateli pak náleží zákonný (obchodní) úrok ode dne splatnosti platby do dne jejího úplného zaplacení, přičemž úrok za část měsíce se počítá za celý měsíc.

  6. Pokud je Uživatel v prodlení, například proto, že společnost Happy Holiday Apps B.V. nemůže inkasovat dlužné částky, je společnost Happy Holiday Apps B.V. oprávněna zablokovat nebo zrušit účet Uživatele.

  7. Společnost Happy Holiday Apps B.V. je oprávněna zvýšit sazby, pokud:

  • a. V případě zákonného zvýšení cen;
  • b. Do tří měsíců od uzavření smlouvy a vyplývá to z právních předpisů nebo ustanovení; a/nebo
  • c. Od tří měsíců po uzavření smlouvy, pokud zvýšení není nepřiměřené.

  Používání služeb

  1. Uživatel je povinen při využívání nabízených služeb dodržovat nizozemské a další platné zákony nebo předpisy.

  2. Uživatel nesmí prostřednictvím nabízených služeb šířit:

  • a. Plagiátorství a/nebo dříve zveřejněný obsah;
  • b. Pornografická videa, obrázky nebo jiná média s erotickým obsahem;
  • c. Texty nebo obrázky, které jsou urážlivé, rasistické, diskriminační nebo nenávistné;
  • d. Nevyžádaná reklama (spam);
  • e. Nepravdivé nebo zavádějící informace a/nebo
  • f. Viry, malware, spyware nebo jiný software, jehož cílem je poškodit naše počítače nebo počítače jiných uživatelů.

  3. Pokud chce Uživatel nahlásit zneužití Služeb jiným Uživatelem, může zaslat zprávu na adresu [email protected].

  Odpovědnost

  1. Společnost Happy Holiday Apps B.V. odpovídá pouze za přímé škody způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslem společnosti Happy Holiday Apps B.V., a to maximálně do výše částky účtované Uživateli za měsíc.

  2. Společnost Happy Holiday Apps B.V. neodpovídá za škody, které jsou nebo mohou být důsledkem jakéhokoli jednání nebo opomenutí v důsledku informací v aplikaci.

  3. Společnost Happy Holiday Apps B.V. neodpovídá za škody vzniklé v důsledku chyb a/nebo nepravidelností ve funkčnosti služeb a neodpovídá za poruchy nebo jiné důvody případného trvání nedostupnosti služeb.

  4. Společnost Happy Holiday Apps B.V. věnuje ochraně údajů uživatelů a třetích stran veškerou péči, kterou lze od společnosti Happy Holiday Apps B.V. rozumně očekávat.

  5. Happy Holiday Apps B.V. neodpovídá za ztrátu dat nebo neoprávněný přístup k datům, které vzniknou navzdory péči vynaložené společností Happy Holiday Apps B.V. Happy Holiday Apps B.V. rovněž neodpovídá za ztrátu dat nebo neoprávněný přístup, ke kterému dojde při přenosu dat přes veřejné sítě nebo při používání sítí a systémů třetích stran.

  Stížnosti

  1. Stížnosti podané společnosti Happy Holiday Apps B.V. budou zodpovězeny do 5 pracovních dnů od data přijetí.

  2. Právo na (částečné) vrácení ceny nebo náhradu škody zaniká, pokud není stížnost nahlášena do čtrnácti dnů, pokud povaha případu nevyžaduje delší lhůtu.

  Účet

  1. Uživatel je povinen chránit přihlašovací údaje ke svému účtu před jinými osobami.

  2. Uživatel musí své heslo přísně utajovat. Společnost Happy Holiday Apps B.V. může předpokládat, že vše, co se děje na účtu uživatele nebo s jeho účtem, provádí uživatel nebo pod jeho dohledem.

  3. Pokud se Uživatel domnívá nebo ví, že je jeho účet zneužíván, měl by to co nejdříve oznámit společnosti Happy Holiday Apps B.V. zasláním zprávy na adresu [email protected].. Společnost Happy Holiday Apps B.V. v takovém případě přijme příslušná opatření.

  4. Uživatel nese výhradní odpovědnost za své chování a za veškerá data, texty, soubory, informace, uživatelská jména, obrázky, fotografie, profily, grafiky, autorská díla, odkazy a další obsah či materiály. Společnost Happy Holiday Apps B.V. nenese žádnou odpovědnost za zveřejněné údaje.

  5. Uživatel je odpovědný za důvěrné údaje, které společnosti Happy Holiday Apps B.V. poskytne, nebo za opomenutí důvěrných údajů.

  6. Společnost Happy Holiday Apps B.V. je oprávněna dle vlastního uvážení rozhodnout, zda bude účet poskytnut.

  7. Pokud se společnost Happy Holiday Apps B.V. domnívá, že Uživatel porušuje zákon nebo tyto všeobecné podmínky, může společnost Happy Holiday Apps B.V. Uživatele (částečně) vyloučit ze Služeb. Společnost Happy Holiday Apps B.V. může například vyloučit Uživatele ze Služeb tím, že:

  • vymazáním Uživatelova účtu; nebo
  • b. zablokováním části služeb pro Uživatele.

  Využívání třetích stran

  1. Společnost Happy Holiday Apps B.V. je oprávněna při poskytování služeb případně zapojit třetí strany. Společnost Happy Holiday Apps B.V. není povinna Uživatele osobně informovat. Využívání služeb společnosti Happy Holiday Apps B.V. znamená, že Uživatel zmocňuje společnost Happy Holiday Apps B.V., aby přijala případná omezení odpovědnosti třetích stran i jménem Uživatele.

  2. Společnost Happy Holiday Apps B.V. dbá při zapojení třetích stran maximální opatrnosti. Společnost Happy Holiday Apps B.V. nenese odpovědnost za jednání nebo opomenutí těchto třetích stran, pokud se nejedná o úmysl nebo hrubou nedbalost společnosti Happy Holiday Apps B.V..

  Zpracování osobních údajů (smlouva o zpracování)

  1. Ustanovení tohoto odstavce lze kvalifikovat jako dohodu o zpracování.

  2. Uživatel jako správce disponuje osobními údaji a sdílí je se společností Happy Holiday Apps B.V. jako zpracovatelem.

  3. Účelem zpracování je usnadnění zpráv/rezervací/objednávek mezi uživatelem a hosty.

  4. Kategorie subjektů údajů uživatel, hosté

  5. Typ sdílených údajů:

  • a. Hosté
   • i. Jméno Příjmení
   • ii. Číslo kempu/ubytování
   • iii. IP adresa
   • iv. MAC adresa
   • v. Doba aktivity uživatele
   • vi. Objednávky / přiřazení
   • vii. Zprávy
  • b. Uživatel
   • i. Jméno Příjmení
   • ii. Adresa
   • iii. Telefonní číslo
   • iv. E-mailová adresa
   • v. IP adresa
   • vi. MAC adresa
   • vii. Doba aktivity uživatele
   • viii. Zprávy
   • ix. ID DPH

  6. Doba zpracování začíná prvním dnem předplatného a končí posledním dnem předplatného.

  7. Obě strany jsou si vědomy obecného nařízení o ochraně osobních údajů a budou společně usilovat o dodržení všech zákonných požadavků. Zpracovatel bude v každém případě dodržovat následující body:

  • a. Zpracování bude probíhat pouze na základě písemných pokynů správce.
  • b. Zpracovatel nebude používat osobní údaje pro vlastní účely.
  • c. Osoby zaměstnané u Zpracovatele nebo pracující pro něj, které přijdou do styku s danými údaji, mají povinnost mlčenlivosti.
  • d. Zpracovatel přijímá vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování splňovalo požadavky AVG a byla zaručena ochrana práv subjektů údajů. (viz poslední oddíl)
  • e. Zpracovatel uloží dílčímu zpracovateli ve smlouvě s dílčím zpracovatelem stejné povinnosti jako v této smlouvě.
  • f. Zpracovatel pomáhá plnit povinnosti správce, pokud subjekty údajů uplatňují svá práva na ochranu soukromí (např. právo na přístup, opravu, zapomenutí a přenositelnost údajů). Zpracovatel si za to neúčtuje více než přiměřené náklady (max. 100 EUR za hodinu pouze za přímé hodiny)
  • g. Zpracovatel pomáhá plnit povinnosti související s povinností oznamovat porušení zabezpečení údajů. To znamená, že zpracovatel neprodleně ohlásí případné porušení zabezpečení údajů odpovědné straně a spolupracuje při vyšetřování/analýze. Zpracovatel nemusí podávat hlášení AP, to provádí odpovědná strana. Zpracovatel si neúčtuje poplatek za řešení možných porušení zabezpečení údajů vzniklých u zpracovatele.
  • h. Zpracovatel pomáhá plnit povinnosti týkající se posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. ). Zpracovatel si za to neúčtuje více než přiměřené náklady (max. 100 EUR za hodinu pouze za přímé hodiny).
  • i. Zpracovatel spolupracuje při auditech prováděných odpovědnou stranou nebo třetí stranou najatou odpovědnou stranou. Zpracovatel zpřístupní veškeré relevantní informace k ověření, zda Zpracovatel plní povinnosti stanovené v této Smlouvě. ii. Zpracovatel je povinen zajistit, aby v případě, že se na něj vztahuje tato Smlouva, byly
  • j. Po ukončení služeb zpracování Zpracovatel údaje vymaže (nebo je vrátí Správci), pokud neexistuje zákonná povinnost je uchovávat. Učiní tak co nejdříve, v každém případě však do čtyř týdnů po ukončení služeb zpracování.
  • k. Zpracovatel nesmí zpracovávat údaje mimo organizace/země, které poskytují záruky alespoň rovnocenné Evropské unii, pokud není písemně dohodnuto jinak.

  8. Zpracovatel uplatňuje alespoň následující opatření týkající se zabezpečení osobních údajů: (například pseudonymizace a šifrování osobních údajů, trvalé zabezpečení informací, obnovení dostupnosti a přístupu k údajům v případě incidentů, pravidelné testování zabezpečení). k) Zpracovatel je povinen zajistit, aby se údaje v případě, že jsou zpracovávány, dostaly do bezpečí. l) Zpracovatel je povinen zajistit, aby se údaje dostaly do bezpečí

  Neplatnost

  Pokud by se některé ustanovení těchto všeobecných podmínek ukázalo jako neplatné nebo nezávazné, zůstávají společnost Happy Holiday Apps B.V. a uživatel vázáni zbývajícími ustanoveními této listiny. Společnost Happy Holiday Apps B.V. nahradí neplatné nebo nezávazné ustanovení ustanovením, které je závazné a jehož rozsah je pokud možno stejný jako rozsah nahrazovaného ustanovení, s přihlédnutím k účelu těchto všeobecných podmínek.

  Změny

  Společnost Happy Holiday Apps B.V. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli jednostranně změnit, doplnit a/nebo upravit. Aktuální znění obchodních podmínek naleznete na webových stránkách.

  Další ustanovení

  Společnost Happy Holiday Apps B.V. může kdykoli provést úpravy designu nebo fungování služeb, včetně základních technických mechanismů.

  Rozhodné právo a volba soudu

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a veškerá mimosmluvní práva a povinnosti z nich vyplývající se ve všech ohledech řídí nizozemským právem.

  2. Veškeré spory mezi společností Happy Holiday Apps B.V. a uživateli budou v první instanci řešeny příslušným soudem v Haagu.