Allmänna villkor Happy Holiday Apps B.V.

Detta är de allmänna villkoren för Happy Holiday Apps B.V., Happy Holiday Apps B.V., ett företag med adress vitruviusstraat 136, 2314CW Leiden. Happy Holiday Apps B.V. är registrerat hos handelskammaren under 77448294.

Tillämplighet

1. Dessa villkor gäller för alla tjänster från Happy Holiday Apps B.V., för alla avtal mellan Happy Holiday Apps B.V. och en användare (enligt definitionen nedan) och juridiska relationer och (juridiska) handlingar som härrör därifrån.

2. Alla tjänster som avses under 1. inkluderar i alla fall användningen av hanteringssystemet på vår webbplats www.campingcomfort.app/beheer och appen Camping Comfort.

3. Genom att använda tjänsterna från Happy Holiday Apps B.V. accepterar du att vara bunden av dessa villkor.

4. Under "Användare" förstås alla fysiska personer och alla juridiska personer som har ett abonnemang för användning av tjänsterna från Happy Holiday Apps B.V..

5. Happy Holiday Apps B.V. skickar de allmänna villkoren kostnadsfritt på begäran. De allmänna villkoren finns också tillgängliga på www.campingcomfort.app.

Happy Holiday Apps B.V.

Happy Holiday Apps B.V. erbjuder en app med låg tröskel för rekreationssektorn, vilket möjliggör enkel kommunikation med gästerna.

Priser och betalning

1. Alla priser som Happy Holiday Apps B.V. tar ut är exklusive moms.

2. Abonnemangen för Happy Holiday Apps B.V. erbjuds för ett belopp per månad per tillgänglig plats.

 • a. Beloppets storlek baseras på det totala antalet tillgängliga platser i parken eller på campingplatsen. Med platser menas i vilket fall som helst
  • i. Turistplatser;
  • ii. Säsongsplatser;
  • iii. Lägenheter;
  • iv. Boende.
 • b. Antalet tillgängliga platser meddelas av Användaren. Användaren måste informera Happy Holiday Apps B.V. om förändringar i antalet tillgängliga platser inom två veckor.
 • c. Happy Holiday Apps B.V. har rätt att justera antalet tillgängliga platser om det meddelade antalet platser skiljer sig från de faktiska tillgängliga platserna.
 • d. Under perioden 1 november till 31 mars påföljande år gäller vinterpriset, vilket är det normala priset -75%.
 • e. Utöver standardalternativen i Campings Comfort-appen finns det möjlighet att använda "premiumfunktioner", dessa faktureras endast när de används. Priserna finns i administrationssystemet.

3. Fakturering och varaktighet kan vara per månad eller per år:

 • a. Per månad
  • i. Abonnemangsavgifter betalas månadsvis med faktura.
  • ii. Abonnemangets löptid är en månad och förnyas därefter med en månad i taget. Abonnemanget är uppsägningsbart månadsvis.
  • iii. Premiumfunktioner faktureras per månad i efterskott.
 • b. Per år
  • i. 10% rabatt på det årliga priset
  • ii. Abonnemangsavgifter betalas årligen via faktura.
  • iii. Prenumerationsperioden är ett år och förnyas därefter varje gång med ett år i taget. Abonnemanget kan sägas upp årligen.
  • iv. Premiumfunktioner faktureras årligen i efterskott baserat på användning
 • 4. Betalning av fakturor från Happy Holiday Apps B.V. måste ske inom 14 dagar från fakturadatum.

  5. Vid utebliven eller försenad betalning är användaren juridiskt försumlig utan föregående meddelande. Användaren är då skyldig den lagstadgade (kommersiella) räntan från det datum då betalningen förföll till dagen för full betalning, där räntan på en del av månaden beräknas över en hel månad.

  6. Om en användare är i dröjsmål, till exempel för att Happy Holiday Apps B.V. inte kan samla in de skyldiga beloppen, har Happy Holiday Apps B.V. rätt att blockera eller stänga användarens konto.

  7. Happy Holiday Apps B.V. har rätt att höja avgifterna om:

  • a. Vid lagstadgade prishöjningar;
  • b. Inom tre månader efter att avtalet ingåtts och detta är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser; och/eller
  • c. Från tre månader efter avtalets ingående, om höjningen inte är oskälig.

  Användning av tjänster

  1. Användaren måste följa nederländska och andra tillämpliga lagar eller förordningar när han använder de erbjudna tjänsterna.

  2. Användaren får inte distribuera följande via de erbjudna tjänsterna:

  • a. Plagiat och/eller tidigare publicerat innehåll;
  • b. Pornografiska videor, bilder eller andra medier med erotiskt innehåll;
  • c. Texter eller bilder som är stötande, rasistiska, diskriminerande eller hatiska;
  • d. Oönskad reklam (skräppost);
  • e. Falsk eller vilseledande information; och/eller
  • f. Virus, skadlig kod, spionprogram eller annan programvara som är avsedd att skada våra eller andra användares datorer.

  3. Om användaren vill rapportera att en annan användare missbrukar tjänsterna kan användaren skicka ett meddelande till [email protected].

  Ansvarsskyldighet

  1. Happy Holiday Apps B.V. är endast ansvarig för direkt skada orsakad av grov vårdslöshet eller uppsåt från Happy Holiday Apps B.V. och upp till maximalt det belopp som debiteras användaren per månad.

  2. Happy Holiday Apps B.V. är inte ansvarigt för skador som är eller kan vara resultatet av någon handling eller underlåtenhet till följd av informationen i appen.

  3. Happy Holiday Apps B.V. ansvarar inte för skador till följd av fel och/eller oegentligheter i tjänsternas funktionalitet och ansvarar inte för funktionsfel eller andra orsaker till att tjänsterna inte är tillgängliga under en viss tid.

  4. Happy Holiday Apps B.V. tar för att skydda användarnas och tredje parts data all omsorg som rimligen kan förväntas av Happy Holiday Apps B.V..

  5. Happy Holiday Apps B.V. är inte ansvarig för förlust av data eller obehörig åtkomst till data som uppstår trots den omsorg som Happy Holiday Apps B.V. Happy Holiday Apps B.V. är inte heller ansvarig för förlust av data eller obehörig åtkomst som uppstår vid överföring av data via offentliga nätverk eller vid användning av nätverk och system från tredje part.

  Klagomål

  1. Klagomål som skickas till Happy Holiday Apps B.V. kommer att besvaras inom 5 arbetsdagar från mottagningsdatumet.

  2. Rätten till (delvis) återbetalning av priset eller ersättning upphör att gälla om klagomålet inte rapporteras inom fjorton dagar, såvida inte ärendets natur kräver en längre period.

  Konto

  1. Användaren måste skydda inloggningsuppgifterna till sitt konto från andra.

  2. Användaren måste hålla sitt lösenord strikt konfidentiellt. Happy Holiday Apps B.V. kan anta att allt som händer på eller med användarens konto, görs av användaren eller under användarens överinseende.

  3. Om användaren tror eller vet att hans konto missbrukas, bör användaren rapportera detta så snart som möjligt till Happy Holiday Apps B.V. genom att skicka ett meddelande till [email protected].. Happy Holiday Apps B.V. kommer i så fall att vidta lämpliga åtgärder.

  4. Användaren är ensam ansvarig för sitt beteende och all data, text, filer, information, användarnamn, bilder, foton, profiler, grafisk konst, upphovsrättsskyddade verk, länkar och annat innehåll eller material. Happy Holiday Apps B.V. tar inget ansvar för de publicerade uppgifterna.

  5. Användaren är ansvarig för de konfidentiella uppgifter som han tillhandahåller Happy Holiday Apps B.V. eller för utelämnande av konfidentiella uppgifter.

  6. Happy Holiday Apps B.V. har rätt att efter eget gottfinnande avgöra om ett konto kommer att tillhandahållas.

  7. Om Happy Holiday Apps B.V. anser att användaren bryter mot lagen eller dessa allmänna villkor, kan Happy Holiday Apps B.V. (delvis) utesluta användaren från tjänsterna. Happy Holiday Apps B.V. kan till exempel utesluta användaren från tjänsterna genom att:

  • a. radera användarens konto; eller
  • b. blockera delar av tjänsterna för användaren.

  Användning av tredje part

  1. Happy Holiday Apps B.V. har rätt att vid utförandet av tjänsterna, där så är lämpligt, anlita tredje part. Happy Holiday Apps B.V. är inte skyldigt att personligen informera Användaren. Användning av Happy Holiday Apps B.V.:s tjänster innebär att Användaren auktoriserar Happy Holiday Apps B.V. att acceptera eventuella ansvarsbegränsningar för tredje part även på Användarens vägnar.

  2. Happy Holiday Apps B.V. är ytterst försiktig när tredje part anlitas. Happy Holiday Apps B.V. är inte ansvarig för dessa tredje parters handlingar eller underlåtenhet, såvida det inte finns uppsåt eller grov vårdslöshet från Happy Holiday Apps B.V..

  Behandling av personuppgifter (behandlingsavtal)

  1. Bestämmelserna i denna punkt kvalificerar sig som ett behandlingsavtal.

  2. Användaren, som personuppgiftsansvarig, har personuppgifter och delar dem med Happy Holiday Apps B.V. som personuppgiftsbiträde.

  3. Syftet med behandlingen är att underlätta meddelanden/bokningar/beställningar mellan Användaren och gästerna.

  4. Kategori av registrerade användare, gäster

  5. Typ av uppgifter som delas:

  • a. Gäster
   • i. Förnamn Efternamn
   • ii. Nummer på campingplats/boende
   • iii. IP-adress
   • iv. MAC-adress
   • v. Tider för användaraktivitet
   • vi. Beställningar/uppdrag
   • vii. Meddelanden
  • b. Användare
   • i. Förnamn Efternamn
   • ii. Adress
   • iii. telefonnummer Telefonnummer
   • iv. E-postadress
   • v. IP-adress
   • vi. MAC-adress
   • vii. Tidpunkter för användaraktivitet
   • viii. Meddelanden
   • ix. Momsregistreringsnummer

  6. Behandlingstiden börjar den första dagen av prenumerationen och slutar den sista dagen av prenumerationen.

  7. Båda parter är medvetna om den allmänna dataskyddsförordningen och kommer att göra gemensamma ansträngningar för att uppfylla alla rättsliga krav. Under alla omständigheter kommer personuppgiftsbiträdet att följa följande punkter:

  • a. Behandlingen kommer endast att ske på grundval av den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner.
  • b. Personuppgiftsbiträdet får inte använda personuppgifterna för egna ändamål.
  • c. Personer som är anställda av eller arbetar för Personuppgiftsbiträdet och som kommer i kontakt med uppgifterna i fråga har tystnadsplikt.
  • d. Personuppgiftsbiträdet vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att behandlingen uppfyller kraven i AVG och skyddet av de registrerades rättigheter garanteras. (se sista avsnittet)
  • e. Personuppgiftsbiträdet ska ålägga en underbiträde i ett underbiträdesavtal samma skyldigheter som i detta avtal.
  • f. Personuppgiftsbiträdet hjälper till att uppfylla den personuppgiftsansvariges skyldigheter när registrerade utövar sina integritetsrättigheter (såsom rätten till tillgång, rättelse, glömska och dataportabilitet). Personuppgiftsbiträdet får inte ta ut mer än rimliga kostnader för detta (max. 100 euro per timme för enbart direkta timmar)
  • g. Personuppgiftsbiträdet hjälper till att uppfylla skyldigheterna kring anmälan av dataintrång. Detta innebär att personuppgiftsbiträdet omedelbart rapporterar eventuella dataintrång till den ansvariga parten och samarbetar vid utredning/analys. Personuppgiftsbiträdet behöver inte rapportera till AP, detta görs av den ansvariga parten. Personuppgiftsbiträdet tar inte ut någon avgift för hantering av eventuella dataintrång som uppstår hos Personuppgiftsbiträdet.
  • h. Personuppgiftsbiträdet hjälper till att uppfylla skyldigheterna kring konsekvensbedömning avseende dataskydd. ). Personuppgiftsbiträdet tar inte ut mer än rimliga kostnader för detta (max. 100 euro per timme endast för direkta timmar).
  • i. Personuppgiftsbiträdet samarbetar med revisioner som utförs av den Ansvariga Parten eller en tredje part som anlitats av den Ansvariga Parten. Personuppgiftsbiträdet ska tillgängliggöra all relevant information för att verifiera Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av de skyldigheter som anges i detta Avtal
  • j. Efter avslutad behandling ska Personuppgiftsbiträdet radera uppgifterna (eller återlämna dem till den Personuppgiftsansvarige), såvida det inte finns en rättslig skyldighet att behålla dem. Detta ska ske så snart som möjligt men under alla omständigheter inom fyra veckor efter det att behandlingstjänsterna avslutats.
  • k. Personuppgiftsbiträdet får inte behandla uppgifterna utanför organisationer/länder som erbjuder skyddsåtgärder som är minst likvärdiga med Europeiska unionen, om inte annat avtalats skriftligen.

  8. Personuppgiftsbiträdet ska tillämpa åtminstone följande åtgärder avseende säkerheten för personuppgifterna: (Till exempel pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, permanent informationssäkerhet, återställande av tillgänglighet och åtkomst till uppgifter vid incidenter, regelbundna säkerhetstester)

  Ogiltighet

  Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor skulle visa sig vara ogiltig eller icke-bindande, förblir Happy Holiday Apps B.V. och användaren bundna av de återstående bestämmelserna i denna handling. Happy Holiday Apps B.V. kommer att ersätta den ogiltiga eller icke-bindande bestämmelsen med en bestämmelse som är bindande och vars omfattning så mycket som möjligt är densamma som för den bestämmelse som ska ersättas, med hänsyn till syftet med dessa villkor.

  Ändringar

  Happy Holiday Apps B.V. förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra, komplettera och/eller modifiera dessa villkor. Den senaste versionen av villkoren finns på webbplatsen.

  Andra bestämmelser

  Happy Holiday Apps B.V. kan när som helst göra justeringar i utformningen eller driften av tjänsterna, inklusive de underliggande tekniska mekanismerna.

  Tillämplig lag och val av forum

  1. Dessa allmänna villkor, och alla utomobligatoriska rättigheter och skyldigheter som härrör därifrån, regleras i alla avseenden av nederländsk lag.

  2. Alla tvister mellan Happy Holiday Apps B.V. och Användare ska i första hand avgöras av behörig domstol i Haag District Court.