Splošni pogoji Happy Holiday Apps B.V.

To so splošni pogoji družbe Happy Holiday Apps B.V., Happy Holiday Apps B.V., podjetje z naslovom vitruviusstraat 136, 2314CW Leiden. Družba Happy Holiday Apps B.V. je registrirana pri gospodarski zbornici pod naslovom 77448294.

Veljavnost

1. Ti pogoji veljajo za vse storitve družbe Happy Holiday Apps B.V., za vse pogodbe med Happy Holiday Apps B.V. in uporabnikom (kot je opredeljeno spodaj) ter pravna razmerja in (pravna) dejanja, ki iz njih izhajajo.

2. Vse storitve iz točke 1. v vsakem primeru vključujejo uporabo sistema za upravljanje na našem spletnem mestu www.campingcomfort.app/beheer in aplikacije Camping Comfort.

3. Z uporabo storitev družbe Happy Holiday Apps B.V. se strinjate, da vas ti pogoji in določila zavezujejo.

4. Pod "uporabniki" se razumejo vse fizične in pravne osebe, ki imajo naročnino za uporabo storitev Happy Holiday Apps B.V..

5. Družba Happy Holiday Apps B.V. vam bo na zahtevo brezplačno poslala splošne pogoje. Splošni pogoji so na voljo tudi na spletni strani www.campingcomfort.app.

Happy Holiday Apps B.V.

Družba Happy Holiday Apps B.V. ponuja nizkopražno aplikacijo za rekreacijski sektor, ki omogoča enostavno komunikacijo z gosti.

Cene in plačila

1. Vse cene, ki jih zaračunava družba Happy Holiday Apps B.V., so brez DDV.

2. Naročnine družbe Happy Holiday Apps B.V. so na voljo za znesek na mesec na razpoložljivo mesto.

 • a. Znesek je odvisen od skupnega števila razpoložljivih mest v parku ali kampu. S kraji je v vsakem primeru mišljeno
  • i. Turistične parcele;
  • ii. Sezonske parcele;
  • iii. Apartmaji;
  • iv. Nastanitve.
 • b. Število razpoložljivih mest sporoči uporabnik. Uporabnik mora družbo Happy Holiday Apps B.V. o spremembah števila razpoložljivih mest obvestiti v dveh tednih.
 • c. Družba Happy Holiday Apps B.V. ima pravico prilagoditi število razpoložljivih mest, če se sporočeno število mest razlikuje od dejansko razpoložljivih mest.
 • d. V obdobju od 1. novembra do 31. marca naslednjega leta se uporablja zimska tarifa, in sicer običajna tarifa -75 %.
 • e. Poleg standardnih možnosti aplikacije Campings Comfort obstaja možnost uporabe "premium funkcij", ki se zaračunajo šele ob uporabi. Cene so na voljo v sistemu upravljanja.

3. Obračunavanje in trajanje je lahko na mesec ali na leto:

 • a. Na mesec
  • i. Naročnina se plačuje mesečno na podlagi računa.
  • ii. Naročnina traja en mesec in se nato vsakič podaljša za en mesec. Naročnino je mogoče prekiniti mesečno.
  • iii. Za premijske funkcije se računi izstavljajo mesečno za nazaj.
 • b. Na leto
  • i. 10 % popust na letno ceno
  • ii. Naročnina se plača letno na podlagi računa.
  • iii. Obdobje veljavnosti naročnine je eno leto in se nato vsakič podaljša za eno leto. Naročnino je mogoče preklicati vsako leto.
  • iv. Za premijske funkcije se letno zaračunajo zamudni računi glede na uporabo
 • 4. Plačilo računov družbe Happy Holiday Apps B.V. je treba opraviti v 14 dneh od datuma izdaje računa.

  5. V primeru neplačila ali zamude pri plačilu je uporabnik v zakonski zamudi brez predhodnega obvestila. Uporabnik je nato dolžan plačati zakonske (komercialne) obresti od dneva zapadlosti plačila do dneva plačila v celoti, pri čemer se obresti za del meseca obračunajo za celoten mesec.

  6. Če je uporabnik v zamudi, na primer zato, ker družba Happy Holiday Apps B.V. ne more izterjati dolgovanih zneskov, ima družba Happy Holiday Apps B.V. pravico, da blokira ali zapre uporabnikov račun.

  7. Družba Happy Holiday Apps B.V. je pooblaščena, da zviša tarife, če:

  • a. V primeru zakonsko določenih povišanj cen;
  • b. V treh mesecih po sklenitvi pogodbe in je to posledica zakonskih predpisov ali določil; in/ali
  • c. Od treh mesecev po sklenitvi pogodbe, če povišanje ni nerazumno.

  Uporaba storitev

  1. Uporabnik mora pri uporabi ponujenih storitev upoštevati nizozemske in druge veljavne zakone ali predpise.

  2. Uporabnik prek ponujenih storitev ne sme distribuirati naslednjega:

  • a. Plagiatorstvo in/ali predhodno objavljene vsebine;
  • b. Pornografskih videoposnetkov, slik ali drugih medijev z erotično vsebino;
  • c. Besedila ali slike, ki so žaljive, rasistične, diskriminatorne ali sovražne;
  • d. Neželeno oglaševanje (spam);
  • e. Lažne ali zavajajoče informacije in/ali
  • f. Virusi, zlonamerna programska oprema, vohunska programska oprema ali druga programska oprema, namenjena povzročanju škode na naših ali drugih uporabniških računalnikih.

  3. Če želi uporabnik prijaviti drugega uporabnika, ki zlorablja storitve, lahko pošlje sporočilo na naslov [email protected].

  Odgovornost

  1. Družba Happy Holiday Apps B.V. je odgovorna le za neposredno škodo, ki je nastala zaradi hude malomarnosti ali naklepa družbe Happy Holiday Apps B.V., in sicer največ do zneska, ki je bil uporabniku zaračunan na mesec.

  2. Happy Holiday Apps B.V. ne odgovarja za škodo, ki je ali bi lahko bila posledica kakršnega koli dejanja ali opustitve dejanja zaradi informacij v aplikaciji.

  3. Happy Holiday Apps B.V. ne odgovarja za škodo, ki je posledica napak in/ali nepravilnosti v delovanju storitev, in ne odgovarja za okvare ali druge razloge za kakršno koli trajanje nerazpoložljivosti storitev.

  4. Happy Holiday Apps B.V. za zaščito podatkov uporabnikov in tretjih oseb poskrbi z vso skrbnostjo, ki jo je mogoče razumno pričakovati od Happy Holiday Apps B.V..

  5. Družba Happy Holiday Apps B.V. ni odgovorna za izgubo podatkov ali nepooblaščen dostop do podatkov, ki nastane kljub skrbnosti družbe Happy Holiday Apps B.V. Družba Happy Holiday Apps B.V. prav tako ni odgovorna za izgubo podatkov ali nepooblaščen dostop, ki nastane med prenosom podatkov po javnih omrežjih ali pri uporabi omrežij in sistemov tretjih oseb.

  Pritožbe

  1. Na pritožbe, poslane družbi Happy Holiday Apps B.V., bomo odgovorili v petih delovnih dneh od datuma prejema.

  2. Pravica do (delnega) povračila cene ali odškodnine preneha, če pritožba ni sporočena v štirinajstih dneh, razen če narava primera zahteva daljše obdobje.

  Račun

  1. Uporabnik mora podatke za prijavo v svoj račun zaščititi pred drugimi osebami.

  2. Uporabnik mora svoje geslo hraniti kot strogo zaupno. Družba Happy Holiday Apps B.V. lahko domneva, da je vse, kar se dogaja na uporabniškem računu ali z njim, storil uporabnik ali pod njegovim nadzorom.

  3. Če Uporabnik meni ali ve, da se njegov račun zlorablja, mora to čim prej sporočiti družbi Happy Holiday Apps B.V., in sicer tako, da pošlje sporočilo na naslov [email protected].. Družba Happy Holiday Apps B.V. bo v tem primeru sprejela ustrezne ukrepe.

  4. Uporabnik je sam odgovoren za svoje ravnanje in vse podatke, besedila, datoteke, informacije, uporabniška imena, slike, fotografije, profile, grafike, avtorsko zaščitena dela, povezave in druge vsebine ali gradiva. Družba Happy Holiday Apps B.V. ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z objavljenimi podatki.

  5. Uporabnik je odgovoren za zaupne podatke, ki jih posreduje družbi Happy Holiday Apps B.V., ali za opustitev zaupnih podatkov.

  6. Družba Happy Holiday Apps B.V. ima pravico, da po lastni presoji odloči, ali bo uporabniku zagotovljen račun.

  7. Če družba Happy Holiday Apps B.V. meni, da uporabnik krši zakonodajo ali te splošne pogoje, lahko Happy Holiday Apps B.V. uporabnika (delno) izključi iz storitev. Na primer, Happy Holiday Apps B.V. lahko uporabnika izključi iz storitev tako, da:

  • a. izbriše uporabnikov račun; ali
  • b. uporabniku blokira dele storitev.

  Uporaba tretjih oseb

  1. Družba Happy Holiday Apps B.V. ima pravico, da pri izvajanju storitev po potrebi angažira tretje osebe. Družba Happy Holiday Apps B.V. ni dolžna osebno obvestiti uporabnika. Uporaba storitev družbe Happy Holiday Apps B.V. pomeni, da uporabnik pooblašča družbo Happy Holiday Apps B.V., da sprejme vse omejitve odgovornosti tretjih oseb tudi v imenu uporabnika.

  2. Družba Happy Holiday Apps B.V. je pri sodelovanju s tretjimi osebami izjemno previdna. Družba Happy Holiday Apps B.V. ni odgovorna za dejanja ali opustitve teh tretjih oseb, razen če gre za namero ali veliko malomarnost družbe Happy Holiday Apps B.V..

  Obdelava osebnih podatkov (pogodba o obdelavi)

  1. Določbe v tem odstavku se štejejo za sporazum o obdelavi.

  2. Uporabnik kot upravljavec razpolaga z osebnimi podatki in jih deli z družbo Happy Holiday Apps B.V. kot obdelovalcem.

  3. Namen obdelave je olajšati pošiljanje sporočil/rezervacij/naročil med uporabnikom in gosti.

  4. Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, uporabnik, gostje

  5. Vrsta podatkov, ki se izmenjujejo:

  • a. Gostje
   • i. Ime Priimek Priimek
   • ii. Številka kampa/ nastanitve
   • iii. IP naslov
   • iv. MAC naslov
   • v. Čas aktivnosti uporabnika
   • vi. Naročila / dodelitve
   • vii. Sporočila
  • b. Uporabnik
   • i. Ime Priimek Ime
   • ii. Naslov
   • iii. Telefonska številka
   • iv. Elektronski naslov
   • v. naslov IP
   • vi. MAC naslov
   • vii. Čas aktivnosti uporabnika
   • viii. Sporočila
   • ix. ID za DDV

  6. Trajanje obdelave se začne na prvi dan naročniškega razmerja in konča na zadnji dan naročniškega razmerja.

  7. Obe stranki sta seznanjeni s Splošno uredbo o varstvu podatkov in si bosta skupaj prizadevali za izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev. V vsakem primeru bo obdelovalec upošteval naslednje točke:

  • a. Obdelava bo potekala le na podlagi pisnih navodil upravljavca.
  • b. Obdelovalec osebnih podatkov ne bo uporabljal za lastne namene.
  • c. Osebe, ki so zaposlene pri Obdelovalcu ali delajo zanj in pridejo v stik z zadevnimi podatki, so zavezane k zaupnosti.
  • d. Obdelovalec sprejme ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, tako da obdelava izpolnjuje zahteve AVG in je zagotovljeno varstvo pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. (glejte zadnji oddelek)
  • e. Obdelovalec v pogodbi s podobdelovalcem naloži podobdelovalcu enake obveznosti kot v tej pogodbi.
  • f. Obdelovalec pomaga izpolnjevati obveznosti upravljavca, kadar posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, uveljavljajo svoje pravice do zasebnosti (kot so pravica do dostopa, popravka, pozabe in prenosljivosti podatkov). Obdelovalec za to ne zaračuna več kot razumne stroške (največ 100 EUR na uro samo za neposredne ure)
  • g. Obdelovalec pomaga pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi z obveznostjo obveščanja o kršitvah varstva podatkov. To pomeni, da obdelovalec morebitne kršitve varstva podatkov nemudoma sporoči odgovorni osebi in sodeluje pri preiskavi/analizi. Obdelovalcu ni treba poročati agenciji AP, to stori odgovorna oseba. Obdelovalec ne zaračuna pristojbine za obravnavo morebitnih kršitev varnosti podatkov, ki nastanejo pri obdelovalcu.
  • h. Obdelovalec pomaga pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi z oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov. ). Obdelovalec za to ne zaračuna več, kot so razumni stroški (največ 100 EUR na uro samo za neposredne ure).
  • i. Obdelovalec sodeluje pri revizijah, ki jih izvaja odgovorna oseba ali tretja oseba, ki jo najame odgovorna oseba. Obdelovalec da na voljo vse ustrezne informacije za preverjanje izpolnjevanja Obdelovalčevih obveznosti, določenih v tem sporazumu
  • j. Po zaključku storitev obdelave Obdelovalec izbriše podatke (ali jih vrne Upravljavcu), razen če obstaja zakonska obveznost, da jih obdrži. To stori čim prej, vsekakor pa v štirih tednih po zaključku storitev obdelave.
  • k. Obdelovalec ne sme obdelovati podatkov zunaj organizacij/držav, ki zagotavljajo zaščitne ukrepe, ki so vsaj enakovredni tistim v Evropski uniji, razen če je pisno dogovorjeno drugače.

  8. Obdelovalec uporablja vsaj naslednje ukrepe glede varnosti osebnih podatkov: (na primer psevdonimizacija in šifriranje osebnih podatkov, stalna informacijska varnost, ponovna vzpostavitev razpoložljivosti in dostopa do podatkov v primeru incidentov, redno testiranje varnosti)

  Neveljavnost

  Če se katera koli določba teh splošnih pogojev izkaže za neveljavno ali nezavezujočo, družbo Happy Holiday Apps B.V. in uporabnika še naprej zavezujejo preostale določbe te listine. Družba Happy Holiday Apps B.V. bo ob upoštevanju namena teh splošnih pogojev nadomestila neveljavno(-e) ali nezavezujočo(-e) določbo(-e) z določbo, ki je(so) zavezujoča(-e) in katere področje uporabe je čim bolj enako področju uporabe določbe(-e), ki se nadomesti(-jo).

  Spremembe

  Happy Holiday Apps B.V. si pridržuje pravico, da kadar koli enostransko spremeni, dopolni in/ali spremeni te pogoje. Najnovejša različica splošnih pogojev je na voljo na spletnem mestu.

  Druge določbe

  Družba Happy Holiday Apps B.V. lahko kadar koli prilagodi zasnovo ali delovanje storitev, vključno z osnovnimi tehničnimi mehanizmi.

  Veljavno pravo in izbira sodišča

  1. Te splošne pogoje in vse nepogodbene pravice in obveznosti, ki izhajajo iz njih, v vseh pogledih ureja nizozemsko pravo.

  2. Vse spore med Happy Holiday Apps B.V. in uporabniki na prvi stopnji rešuje pristojno okrožno sodišče v Haagu.