Generelle vilkår og betingelser Happy Holiday Apps BV

Dette er de generelle vilkårene og betingelsene til Happy Holiday Apps BV, Happy Holiday Apps BV, et selskap med adresse vitruviusstraat 136, 2314CW Leiden. Happy Holiday Apps BV er registrert hos Chamber of Commerce under 77448294.

Anvendbarhet

1. Disse vilkårene og betingelsene gjelder for alle tjenester til Happy Holiday Apps BV, for enhver avtale mellom Happy Holiday Apps BV og en bruker (som definert nedenfor) og juridiske forhold og (juridiske) handlinger som følger av dette.

2. Alle tjenester nevnt under 1. inkluderer uansett bruk av styringssystemet på vår nettside www.campingcomfort.app/beheer og appen Camping Comfort.

3. Ved å bruke tjenestene til Happy Holiday Apps BV godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

4. Under "Brukere" forstås alle fysiske personer og alle juridiske personer som har et abonnement for bruk av tjenestene til Happy Holiday Apps BV.

5. Happy Holiday Apps BV vil sende vilkårene og betingelsene gratis på forespørsel. De generelle vilkårene er også tilgjengelige på www.campingcomfort.app.

Happy Holiday Apps BV

Happy Holiday Apps BV tilbyr en lavterskel-app for rekreasjonssektoren, noe som gir enkel kommunikasjon med gjester.

Priser og betaling

1. Alle priser som belastes av Happy Holiday Apps BV er eksklusive mva.

2. Abonnementene til Happy Holiday Apps BV tilbys for et beløp per måned per tilgjengelig plass.

 • en. Beløpets størrelse er basert på summen av ledige plasser på parken eller campingplassen. Med steder menes i alle fall
  • Jeg. Turistplasser;
  • ii. Sesongbaserte plasser;
  • iii. Leiligheter;
  • iv. Overnatting.
 • b. Antall ledige plasser varsles av Bruker. Bruker må informere Happy Holiday Apps BV om endringer i antall tilgjengelige plasser innen to uker.
 • c. Happy Holiday Apps BV har rett til å justere antall ledige plasser dersom det varslede antall plasser avviker fra faktisk tilgjengelige plasser.
 • d. I perioden 1. november til 31. mars påfølgende år gjelder vintersatsen, som er normalsatsen -75 %.
 • e. I tillegg til standardalternativene til Campings Comfort-appen er det mulighet for å bruke "premiumfunksjoner", disse faktureres kun ved bruk. Priser finner du i styringssystemet.

3. Fakturering og varighet kan være per måned og per år:

 • en. Per måned
  • Jeg. Abonnementsavgift betales månedlig med faktura.
  • ii. Abonnementsperioden er en måned og fornyes for en måned hver gang deretter. Abonnementet kan sies opp på månedlig basis.
  • iii. Premium-funksjoner faktureres per måned på etterskudd.
 • b. Per år
  • Jeg. 10 % rabatt på årsprisen
  • ii. Abonnementsavgift betales årlig etter faktura.
  • iii. Abonnementsperioden er ett år og fornyes for ett år hver gang deretter. Abonnementet kan sies opp årlig.
  • iv. Premium-funksjoner vil bli fakturert årlig på etterskudd basert på bruk
 • 4. Betaling av fakturaer fra Happy Holiday Apps BV må skje innen 14 dager etter fakturadato.

  5. Ved manglende eller forsinket betaling er brukeren juridisk i mislighold uten varsel. Bruker skal da ha lovpålagte (kommersielle) renter fra forfallsdatoen og frem til dagen for full betaling, hvor renter på en del av måneden beregnes over en hel måned.

  6. Hvis en bruker er i mislighold, for eksempel fordi Happy Holiday Apps BV ikke kan kreve inn de skyldige beløpene, har Happy Holiday Apps BV rett til å blokkere eller stenge kontoen til brukeren.

  7. Happy Holiday Apps BV er autorisert til å øke prisene hvis:

  • en. Tilfellet av lovpålagte prisøkninger;
  • b. Innen tre måneder etter inngåelsen av avtalen og dette er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser; og/eller
  • c. Fra tre måneder etter avtaleinngåelsen, dersom økningen ikke er urimelig.

  Bruk av tjenester

  1. Brukeren må overholde nederlandske og andre gjeldende lover eller forskrifter ved bruk av de tilbudte tjenestene.

  2. Brukeren kan ikke distribuere følgende gjennom de tilbudte tjenestene:

  • en. Plagiat og/eller tidligere publisert innhold;
  • b. Pornografiske videoer, bilder eller andre medier med erotisk innhold;
  • c. Tekster eller bilder som er støtende, rasistiske, diskriminerende eller hatefulle;
  • d. Uønsket reklame (spam);
  • e. Falsk eller villedende informasjon; og/eller
  • f. Virus, skadelig programvare, spionprogrammer eller annen programvare som er ment å forårsake skade på våre eller andre brukeres datamaskiner.

  3. Hvis brukeren ønsker å rapportere en annen bruker som misbruker tjenestene, kan brukeren sende en melding til [email protected].

  Byrde

  1. Happy Holiday Apps BV er kun ansvarlig for direkte skade forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett fra Happy Holiday Apps BV og opp til maksimalt beløpet som belastes brukeren per måned.

  2. Happy Holiday Apps BV er ikke ansvarlig for skader som er eller kan være et resultat av enhver handling eller unnlatelse som følge av informasjonen på appen.

  3. Happy Holiday Apps BV er ikke ansvarlig for skader som følge av feil og/eller uregelmessigheter i funksjonaliteten til tjenestene og er ikke ansvarlig for funksjonsfeil eller andre årsaker til at tjenestene ikke er tilgjengelige.

  4. Happy Holiday Apps BV tar for beskyttelse av data til brukere og tredjeparter all omsorg som med rimelighet kan forventes fra Happy Holiday Apps BV.

  5. Happy Holiday Apps BV er ikke ansvarlig for tap av data eller uautorisert tilgang til data som oppstår til tross for den forsiktighet som er tatt av Happy Holiday Apps BV Happy Holiday Apps BV er heller ikke ansvarlig for tap av data eller uautorisert tilgang som oppstår under overføring av data over offentlige nettverk eller ved bruk av nettverk og systemer fra tredjeparter.

  Klager

  1. Klager sendt til Happy Holiday Apps BV vil bli besvart innen 5 virkedager fra mottaksdatoen.

  2. Retten til (delvis) refusjon av prisen eller kompensasjonen faller bort dersom reklamasjonen ikke meldes innen fjorten dager, med mindre sakens natur krever lengre frist.

  Regnskap

  1. Brukeren må beskytte innloggingsdetaljene til kontoen sin fra andre.

  2. Brukeren må holde passordet sitt strengt konfidensielt. Happy Holiday Apps BV kan anta at alt som skjer på eller med brukerens konto, gjøres av brukeren eller under oppsyn av brukeren.

  3. Hvis Bruker tror eller vet at hans konto blir misbrukt, bør Bruker rapportere dette så snart som mulig til Happy Holiday Apps BV ved å sende en melding til [email protected]. Happy Holiday Apps BV vil i så fall iverksette passende tiltak .

  4. Brukeren er alene ansvarlig for sin oppførsel og all data, tekst, filer, informasjon, brukernavn, bilder, bilder, profiler, grafikk, opphavsrettsbeskyttede verk, lenker og annet innhold eller materiale. Happy Holiday Apps BV påtar seg intet ansvar angående de postede dataene.

  5. Brukeren er ansvarlig for de konfidensielle dataene han gir til Happy Holiday Apps BV eller for utelatelse av konfidensielle data.

  6. Happy Holiday Apps BV har rett til å bestemme etter eget skjønn om en konto vil bli oppgitt.

  7. Hvis Happy Holiday Apps BV mener at brukeren bryter loven eller disse generelle vilkårene, kan Happy Holiday Apps BV (delvis) ekskludere brukeren fra tjenestene. For eksempel kan Happy Holiday Apps BV ekskludere brukeren fra tjenestene ved å:

  • en. sletting av brukerens konto; eller
  • b. blokkering av deler av tjenestene for brukeren.

  Bruk av tredjeparter

  1. Happy Holiday Apps BV er berettiget til å engasjere tredjeparter i utførelsen av tjenestene, der det er hensiktsmessig. Happy Holiday Apps BV er ikke forpliktet til å informere brukeren personlig. Bruk av tjenestene til Happy Holiday Apps BV innebærer at brukeren autoriserer Happy Holiday Apps BV til å akseptere eventuelle ansvarsbegrensninger til tredjeparter også på vegne av brukeren.

  2. Happy Holiday Apps BV utviser ekstrem forsiktighet når de engasjerer tredjeparter. Happy Holiday Apps BV er ikke ansvarlig for handlinger eller unnlatelser fra disse tredjepartene, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra Happy Holiday Apps BV.

  Behandling av personopplysninger (behandleravtale)

  1. Bestemmelsene i denne paragrafen kvalifiserer som en behandlingsavtale.

  2. Bruker, som behandlingsansvarlig, har personopplysninger og deler dem med Happy Holiday Apps BV som behandler.

  3. Formålet med behandlingen er å forenkle meldinger/reservasjoner/bestillinger mellom Bruker og gjester.

  4. Kategorien av registrerte brukere, gjester

  5. Type data som deles:

  • en. Gjester
   • Jeg. Fornavn Etternavn
   • ii. Campingplass/overnattingsnummer
   • iii. IP adresse
   • iv. MAC-adresse
   • v. Tider for brukeraktivitet
   • vi. Bestillinger / oppdrag
   • vii. Meldinger
  • b. Bruker
   • Jeg. Fornavn Etternavn
   • ii. Adresse
   • iii. Telefonnummer
   • iv. Epostadresse
   • v. IP-adresse
   • vi. MAC-adresse
   • vii. Tider med brukeraktivitet
   • viii. Meldinger
   • ix. MVA-ID

  6. Behandlingsvarigheten begynner på den første dagen av abonnementet og slutter på den siste dagen av abonnementet.

  7. Begge parter er klar over den generelle databeskyttelsesforordningen og vil gjøre felles innsats for å overholde alle lovkrav. I alle fall vil prosessoren overholde følgende punkter:

  • en. Behandlingen vil kun skje på grunnlag av skriftlige instruksjoner fra behandlingsansvarlig.
  • b. Behandler skal ikke bruke personopplysningene til egne formål.
  • c. Personer ansatt av eller arbeider for Behandler som kommer i kontakt med de aktuelle dataene har taushetsplikt.
  • d. Behandler iverksetter hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak slik at behandlingen oppfyller kravene til AVG og beskyttelsen av rettighetene til de registrerte er garantert. (se siste avsnitt)
  • e. Databehandler skal pålegge en underbehandler i en underbehandleravtale de samme forpliktelsene som i denne avtalen.
  • f. Databehandleren bidrar til å oppfylle pliktene til behandlingsansvarlig når registrerte utøver sine personvernrettigheter (som rett til innsyn, retting, glemsel og dataportabilitet). Prosessoren tar ikke mer enn rimelige kostnader for dette (maks. € 100 per time kun for direkte timer)
  • g. Databehandler bidrar til å overholde forpliktelsene rundt meldeplikten for databrudd. Dette betyr at prosessor umiddelbart rapporterer mulige datainnbrudd til ansvarlig og samarbeider i etterforskning/analyse. Behandler trenger ikke rapportere til AP, dette gjøres av ansvarlig. Behandler tar ikke gebyr for håndtering av mulige datainnbrudd som oppstår hos Behandler.
  • h. Behandleren bidrar til å overholde forpliktelsene rundt Data Protection Impact Assessment. ). Prosessoren tar ikke mer enn rimelige kostnader for dette (maks. € 100 per time kun for direkte timer).
  • Jeg. Behandler samarbeider med revisjoner utført av Ansvarlig eller tredjepart engasjert av Ansvarlig. Databehandler skal gjøre tilgjengelig all relevant informasjon for å verifisere at prosessoren overholder forpliktelsene som er angitt i denne avtalen
  • j. Etter fullføring av behandlingstjenestene skal Behandler slette dataene (eller returnere dem til behandlingsansvarlig), med mindre det er en juridisk forpliktelse til å beholde dem. Dette gjøres så snart som mulig, men i alle fall innen fire uker etter avsluttet behandlingstjeneste.
  • k. Databehandleren kan ikke behandle dataene utenfor organisasjoner/land som tilbyr sikkerhetstiltak som minst tilsvarer EU, med mindre annet er skriftlig avtalt.

  8. Behandler skal iverksette minst følgende tiltak vedrørende sikkerheten til personopplysningene: (For eksempel pseudonymisering og kryptering av personopplysninger, permanent informasjonssikkerhet, gjenoppretting av tilgjengelighet og tilgang til data ved hendelser, regelmessig sikkerhetstesting)

  Ugyldighet

  Hvis noen bestemmelse i disse generelle vilkårene og betingelsene skulle vise seg å være ugyldige eller ikke-bindende, forblir Happy Holiday Apps BV og brukeren bundet av de gjenværende bestemmelsene i denne handlingen. Happy Holiday Apps BV vil erstatte den eller de ugyldige eller ikke-bindende bestemmelsene med en bestemmelse som er bindende og hvis omfang så langt som mulig er det samme som bestemmelsen(e) som skal erstattes, med tanke på formålet med disse vilkårene.

  Endringer

  Happy Holiday Apps BV forbeholder seg retten til ensidig å endre, supplere og/eller modifisere disse vilkårene og betingelsene når som helst. Den nyeste versjonen av vilkårene og betingelsene finner du på nettstedet.

  Andre bestemmelser

  Happy Holiday Apps BV kan når som helst foreta justeringer av utformingen eller driften av tjenestene, inkludert de underliggende tekniske mekanismene.

  Gjeldende lov og valg av forum

  1. Disse generelle vilkårene og betingelsene, og alle ikke-kontraktuelle rettigheter og forpliktelser som oppstår derav, er i alle henseender underlagt nederlandsk lov.

  2. Alle tvister mellom Happy Holiday Apps BV og brukere skal i første instans avgjøres av den kompetente domstolen i Haag tingrett.