Algemene Voorwaarden Happy Holiday Apps B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Happy Holiday Apps B.V., Happy Holiday Apps B.V., een onderneming met adres vitruviusstraat 136, 2314CW Leiden. Happy Holiday Apps B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 77448294.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Happy Holiday Apps B.V., op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Happy Holiday Apps B.V. en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) en rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.

2. Onder alle diensten als bedoeld onder 1. worden in ieder geval begrepen het gebruik van het beheersysteem op onze website www.campingcomfort.app/beheer en de app Camping Comfort.

3. Door gebruik te maken van de diensten van Happy Holiday Apps B.V. aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

4. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die een abonnement hebben voor het gebruik van de diensten van Happy Holiday Apps B.V..

5. Happy Holiday Apps B.V. zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.campingcomfort.app.

Happy Holiday Apps B.V.

Happy Holiday Apps B.V. biedt een laagdrempelige app voor de recreatiesector waardoor er op een eenvoudige wijze gecommuniceerd kan worden met gasten.

Tarieven en betaling

1. Alle prijzen gehanteerd door Happy Holiday Apps B.V. zijn exclusief BTW.

2. De abonnementen van Happy Holiday Apps B.V. worden aangeboden voor een bedrag per maand per beschikbare plaats.

 • a. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het totaal van beschikbare plaatsen op het park of camping. Onder plaatsen wordt in ieder geval verstaan
  • i. Toeristische plaatsen;
  • ii. Seizoensplaatsen;
  • iii. Appartementen;
  • iv. Accomodaties.
 • b. Het aantal beschikbare plaatsen wordt aangemeld door Gebruiker. Gebruiker dient wijzigingen in het aantal beschikbare plaatsen binnen twee weken door te geven aan Happy Holiday Apps B.V..
 • c. Happy Holiday Apps B.V. is gerechtigd het aantal beschikbare plaatsen bij te stellen indien het aangemelde aantal plaatsen afwijkt van de feitelijk beschikbare plaatsen.
 • d. Gedurende de periode 1 november tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar geldt het wintertarief zijnde het normale tarief -75%.
 • e. Bovenop de standaard opties van de Campings Comfort app bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van “premium features”, deze worden alleen gefactureerd wanneer ze worden gebruikt. Prijzen zijn te vinden in het beheersysteem.

3. Facturatie en looptijd kunnen per maand en per jaar:

 • a. Per maand:
  • i. De kosten voor een abonnement worden maandelijks per factuur voldaan.
  • ii. De looptijd van het abonnement is één maand en wordt daarna telkenmale met één maand verlengd. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.
  • iii. Premium features worden per maand achteraf gefactureerd.
 • b. Per jaar:
  • i. 10% korting op de jaarprijs
  • ii. De kosten voor een abonnement worden jaarlijks per factuur voldaan.
  • iii. De looptijd van het abonnement is één jaar en wordt daarna telkenmale met één jaar verlengd. Het abonnement is jaarlijks opzegbaar.
  • iv. Premium features worden jaarlijks achteraf gefactureerd op basis van gebruik
 • 4. Betaling van facturen van Happy Holiday Apps B.V. dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

  5. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

  6. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Happy Holiday Apps B.V. niet geïncasseerd kunnen worden, is Happy Holiday Apps B.V. gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker te blokkeren danwel op te heffen.

  7. Happy Holiday Apps B.V. is bevoegd de tarieven te verhogen indien:

  • a. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
  • b. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
  • c. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk is.

  Gebruik Diensten

  1. Gebruiker dient bij het gebruik van de aangeboden diensten Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.

  2. Gebruiker mag het volgende niet via de aangeboden diensten verspreiden:

  • a. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  • b. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • c. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  • d. Ongevraagde reclame (spam);
  • e. Foute of misleidende informatie; en/of
  • f. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.

  3. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de diensten misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar [email protected].

  Aansprakelijkheid

  1. Happy Holiday Apps B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Happy Holiday Apps B.V. en tot maximaal het bedrag dat per maand aan de Gebruiker in rekening is gebracht.

  2. Happy Holiday Apps B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de app.

  3. Happy Holiday Apps B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de diensten en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de diensten.

  4. Happy Holiday Apps B.V. neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Happy Holiday Apps B.V. kan worden verwacht.

  5. Happy Holiday Apps B.V. is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Happy Holiday Apps B.V. betrachte zorg. Happy Holiday Apps B.V. is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

  Klachten

  1. Bij Happy Holiday Apps B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

  2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen veertien dagen wordt gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

  Account

  1. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.

  2. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Happy Holiday Apps B.V. mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.

  3. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk melden bij Happy Holiday Apps B.V. door een bericht te sturen naar [email protected].. Happy Holiday Apps B.V. zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.

  4. De Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen. Happy Holiday Apps B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de geplaatste gegevens.

  5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan Happy Holiday Apps B.V. verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.

  6. Happy Holiday Apps B.V. is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.

  7. Indien Happy Holiday Apps B.V. van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan Happy Holiday Apps B.V. de Gebruiker (deels) uitsluiten van de diensten. Happy Holiday Apps B.V. kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de diensten door:

  • a. het account van Gebruiker te verwijderen; of
  • b. onderdelen van de diensten voor Gebruiker te blokkeren.

  Inschakeling derden

  1. Happy Holiday Apps B.V. is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Happy Holiday Apps B.V. is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Happy Holiday Apps B.V. impliceert dat de Gebruiker Happy Holiday Apps B.V. machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.

  2. Happy Holiday Apps B.V. neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Happy Holiday Apps B.V. is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Happy Holiday Apps B.V..

  Verwerking persoonsgegevens (verwerkersovereenkomst)

  1. Het in deze paragraaf gestelde kwalificeert als een verwerkersovereenkomst.

  2. Gebruiker beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens en deelt deze met Happy Holiday Apps B.V. als verwerker.

  3. Het doel van de verwerking is het faciliteren van berichten/reserveringen/bestellingen tussen gebruiker en gasten.

  4. De categorie betrokkenen gebruiker, gasten

  5. De soort gegevens die worden gedeeld:

  • a. Gasten
   • i. Voornaam Achternaam
   • ii. Campingplaats/accommodatienummer
   • iii. IP-adres
   • iv. MAC-adres
   • v. Tijdstippen useractiviteit
   • vi. Bestellingen / opdrachten
   • vii. Berichten
  • b. Gebruiker:
   • i. Voornaam Achternaam
   • ii. Adres
   • iii. Telefoonnummer
   • iv. Emailadres
   • v. IP-adres
   • vi. MAC-adres
   • vii. Tijdstippen useractiviteit
   • viii. Berichten
   • ix. Btw id

  6. De duur van de verwerking begint op de eerste dag van het abonnement en eindigt op de laatste dag van het abonnement.

  7. Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. De verwerker zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten:

  • a. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de schriftelijke instructies van verantwoordelijke.
  • b. De verwerker mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
  • c. Personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker die in aanraking komen met de betreffende gegevens hebben een geheimhoudingsplicht.
  • d. Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd. (zie laatste sectie)
  • e. De verwerker legt aan een subverwerker in een subverwerkersovereenkomst dezelfde verplichtingen vast als in deze overeenkomst.
  • f. De verwerker helpt om te voldoen aan de plichten van verantwoordelijke als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit). De verwerker brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening (max. € 100,- per uur voor alleen directe uren)
  • g. De verwerker helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit betekent dat verwerker mogelijke datalekken direct meldt aan verantwoordelijke en meewerkt aan onderzoek/analyse. De verwerker hoeft niet te melden aan de AP, dit doet de verantwoordelijke. De verwerker brengt voor afhandeling mogelijke datalekken ontstaan bij verwerker geen kosten in rekening.
  • h. De verwerker helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond Data Protection Impact Assessment. ). De verwerker brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening (max. € 100,- per uur voor alleen directe uren).
  • i. De verwerker werkt mee aan audits door Verantwoordelijke of een door Verantwoordelijke ingeschakelde derde partij. Verwerker stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of de verwerker zich houdt aan de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen
  • j. Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert de verwerker de gegevens (of retourneert aan verantwoordelijke), tenzij men wettelijk verplicht is deze te bewaren. Dit gebeurt zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken na afloop van de verwerkingsdiensten.
  • k. De verwerker mag de gegevens niet verwerken buiten organisaties/landen die minimaal evenveel waarborgen bieden als de Europese Unie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  8. De verwerker zal minimaal de volgende maatregelen toepassen ten aanzien van de beveiliging van de persoonsgegevens: (Bijvoorbeeld pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens, permanente informatiebeveiliging, herstel van beschikbaarheid en toegang tot gegevens bij incidenten, regelmatige beveiligingstesten.)

  Ongeldigheid

  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Happy Holiday Apps B.V. en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Happy Holiday Apps B.V. zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

  Wijzigingen

  Happy Holiday Apps B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website.

  Overige bepalingen

  Happy Holiday Apps B.V. mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de diensten, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.

  Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

  2. Alle geschillen tussen Happy Holiday Apps B.V. en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Den Haag.