Generelle vilkår og betingelser Happy Holiday Apps B.V.

Dette er de generelle vilkår og betingelser for Happy Holiday Apps B.V., Happy Holiday Apps B.V., en virksomhed med adresse vitruviusstraat 136, 2314CW Leiden. Happy Holiday Apps B.V. er registreret hos handelskammeret under 77448294.

Anvendelighed

1. Disse vilkår og betingelser gælder for alle tjenester fra Happy Holiday Apps B.V., for enhver aftale mellem Happy Holiday Apps B.V. og en bruger (som defineret nedenfor) og juridiske forhold og (juridiske) handlinger som følge heraf.

2. Alle tjenester, der henvises til under 1., omfatter under alle omstændigheder brugen af administrationssystemet på vores hjemmeside www.campingcomfort.app/beheer og appen Camping Comfort.

3. Ved at bruge Happy Holiday Apps B.V.'s tjenester accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

4. Under "Brugere" forstås alle fysiske personer og alle juridiske personer, der har et abonnement til brug af tjenesterne fra Happy Holiday Apps B.V..

5. Happy Holiday Apps B.V. sender vilkårene og betingelserne gratis efter anmodning. De generelle vilkår og betingelser er også tilgængelige på www.campingcomfort.app.

Happy Holiday Apps B.V.

Happy Holiday Apps B.V. tilbyder en lavtærskel-app til fritidssektoren, som gør det nemt at kommunikere med gæsterne.

Priser og betaling

1. Alle priser opkrævet af Happy Holiday Apps B.V. er eksklusive moms.

2. Happy Holiday Apps B.V.'s abonnementer tilbydes for et beløb pr. måned pr. tilgængelig plads.

 • a. Beløbets størrelse er baseret på det samlede antal ledige pladser i parken eller på campingpladsen. Med pladser menes under alle omstændigheder
  • i. Turistpladser;
  • ii. Sæsonpladser;
  • iii. Lejligheder;
  • iv. Indkvartering.
 • b. Antallet af ledige pladser meddeles af brugeren. Brugeren skal informere Happy Holiday Apps B.V. om ændringer i antallet af ledige pladser inden for to uger.
 • c. Happy Holiday Apps B.V. er berettiget til at justere antallet af ledige pladser, hvis det meddelte antal pladser afviger fra de faktiske ledige pladser.
 • d. I perioden 1. november til 31. marts det følgende år gælder vintertaksten, som er den normale takst -75%.
 • e. Ud over standardindstillingerne i Campings Comfort-appen er der mulighed for at bruge "premium-funktioner", som kun faktureres, når de bruges. Priserne kan findes i administrationssystemet.

3. Fakturering og varighed kan være pr. måned eller pr. år:

 • a. Pr. måned
  • i. Abonnementsgebyrer betales månedligt via faktura.
  • ii. Abonnementets løbetid er en måned og fornyes med en måned hver gang derefter. Abonnementet kan opsiges på månedsbasis.
  • iii. Premium-funktioner faktureres månedsvis bagud.
 • b. Per år
  • i. 10% rabat på den årlige pris
  • ii. Abonnementsgebyrer betales årligt via faktura.
  • iii. Abonnementets løbetid er et år og fornyes derefter med et år ad gangen. Abonnementet kan opsiges årligt.
  • iv. Premium-funktioner faktureres årligt bagud baseret på brug
 • 4. Betaling af fakturaer fra Happy Holiday Apps B.V. skal ske inden for 14 dage efter fakturadato.

  5. I tilfælde af manglende eller forsinket betaling er brugeren juridisk i misligholdelse uden varsel. Brugeren skal da betale den lovbestemte (kommercielle) rente fra den dato, hvor betalingen forfaldt til dagen for fuld betaling, hvor renter på en del af måneden beregnes over en hel måned.

  6. Hvis en bruger er i misligholdelse, for eksempel fordi Happy Holiday Apps B.V. ikke kan opkræve de skyldige beløb, er Happy Holiday Apps B.V. berettiget til at blokere eller lukke brugerens konto.

  7. Happy Holiday Apps B.V. er bemyndiget til at forhøje priserne, hvis:

  • a. I tilfælde af lovbestemte prisstigninger;
  • b. Inden for tre måneder efter aftalens indgåelse, og dette er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; og/eller
  • c. Fra tre måneder efter aftalens indgåelse, hvis stigningen ikke er urimelig.

  Brug af tjenester

  1. Brugeren skal overholde hollandske og andre gældende love eller regler, når han bruger de tilbudte tjenester.

  2. Brugeren må ikke distribuere følgende via de tilbudte tjenester:

  • a. Plagiat og/eller tidligere offentliggjort indhold;
  • b. Pornografiske videoer, billeder eller andre medier med erotisk indhold;
  • c. Tekster eller billeder, der er krænkende, racistiske, diskriminerende eller hadefulde;
  • d. Uopfordret reklame (spam);
  • e. Falske eller vildledende oplysninger; og/eller
  • f. Virus, malware, spyware eller anden software, der er beregnet til at forårsage skade på vores eller andre brugeres computere.

  3. Hvis brugeren ønsker at anmelde en anden bruger, der misbruger tjenesterne, kan brugeren sende en besked til [email protected].

  Ansvar

  1. Happy Holiday Apps B.V. er kun ansvarlig for direkte skader forårsaget af grov uagtsomhed eller forsæt fra Happy Holiday Apps B.V. og op til et maksimum på det beløb, der opkræves af brugeren pr. måned.

  2. Happy Holiday Apps B.V. er ikke ansvarlig for skader, der er eller kan være resultatet af enhver handling eller undladelse som følge af oplysningerne på appen.

  3. Happy Holiday Apps B.V. er ikke ansvarlig for skader som følge af fejl og / eller uregelmæssigheder i tjenesternes funktionalitet og er ikke ansvarlig for funktionsfejl eller andre årsager til enhver varighed utilgængelighed af tjenesterne.

  4. Happy Holiday Apps B.V. tager for beskyttelse af data fra brugere og tredjeparter al den omhu, der med rimelighed kan forventes af Happy Holiday Apps B.V..

  5. Happy Holiday Apps B.V. er ikke ansvarlig for tab af data eller uautoriseret adgang til data, der opstår på trods af den omhu, der er taget af Happy Holiday Apps B.V. Happy Holiday Apps B.V. er heller ikke ansvarlig for tab af data eller uautoriseret adgang, der opstår under transmission af data over offentlige netværk eller ved brug af netværk og systemer fra tredjeparter.

  Klager

  1. Klager indsendt til Happy Holiday Apps B.V. vil blive besvaret inden for 5 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen.

  2. Retten til (delvis) refusion af prisen eller kompensation udløber, hvis klagen ikke er rapporteret inden for fjorten dage, medmindre sagens art kræver en længere periode.

  Regnskab

  1. Brugeren skal beskytte loginoplysningerne til sin konto mod andre.

  2. Brugeren skal holde sin adgangskode strengt fortrolig. Happy Holiday Apps B.V. kan antage, at alt, hvad der sker på eller med brugerens konto, er gjort af brugeren eller under brugerens opsyn.

  3. Hvis brugeren tror eller ved, at hans konto bliver misbrugt, skal brugeren rapportere dette så hurtigt som muligt til Happy Holiday Apps B.V. ved at sende en besked til [email protected].. Happy Holiday Apps B.V. vil i så fald træffe passende foranstaltninger.

  4. Brugeren er eneansvarlig for sin adfærd og alle data, tekst, filer, oplysninger, brugernavne, billeder, fotos, profiler, grafik, ophavsretligt beskyttede værker, links og andet indhold eller materialer. Happy Holiday Apps B.V. påtager sig intet ansvar for de opslåede data.

  5. Brugeren er ansvarlig for de fortrolige data, han leverer til Happy Holiday Apps B.V., eller for udeladelse af fortrolige data.

  6. Happy Holiday Apps B.V. er berettiget til efter eget skøn at afgøre, om en konto vil blive stillet til rådighed.

  7. Hvis Happy Holiday Apps B.V. mener, at brugeren overtræder loven eller disse generelle vilkår og betingelser, kan Happy Holiday Apps B.V. (delvist) udelukke brugeren fra tjenesterne. For eksempel kan Happy Holiday Apps B.V. ekskludere brugeren fra tjenesterne ved at:

  • a. slette brugerens konto; eller
  • b. blokere dele af tjenesterne for brugeren.

  Brug af tredjeparter

  1. Happy Holiday Apps B.V. er berettiget til i udførelsen af tjenesterne, hvor det er relevant, at engagere tredjeparter. Happy Holiday Apps B.V. er ikke forpligtet til at informere brugeren personligt. Brug af Happy Holiday Apps B.V.'s tjenester indebærer, at brugeren bemyndiger Happy Holiday Apps B.V. til at acceptere eventuelle ansvarsbegrænsninger fra tredjeparter også på vegne af brugeren.

  2. Happy Holiday Apps B.V. udviser ekstrem forsigtighed, når de engagerer tredjeparter. Happy Holiday Apps B.V. er ikke ansvarlig for disse tredjeparters handlinger eller undladelser, medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed fra Happy Holiday Apps B.V.'s side.

  Behandling af personlige data (behandlingsaftale)

  1. Bestemmelserne i dette afsnit kvalificerer som en behandlingsaftale.

  2. Brugeren, som dataansvarlig, har personlige data og deler dem med Happy Holiday Apps B.V. som databehandler.

  3. Formålet med behandlingen er at lette meddelelser/reservationer/bestillinger mellem bruger og gæster.

  4. Kategorien af registrerede bruger, gæster

  5. Typen af data, der deles:

  • a. Gæster
   • i. Fornavn Efternavn
   • ii. Nummer på campingplads/indkvartering
   • iii. IP-adresse
   • iv. MAC-adresse
   • v. Tidspunkter for brugeraktivitet
   • vi. Ordrer/tildelinger
   • vii. Beskeder
  • b. Bruger
   • i. Fornavn Efternavn
   • ii. Adresse
   • iii. Telefonnummer
   • iv. E-mail-adresse
   • v. IP-adresse
   • vi. MAC-adresse
   • vii. Tidspunkter for brugeraktivitet
   • viii. Beskeder
   • ix. Moms-id

  6. Behandlingens varighed begynder på abonnementets første dag og slutter på abonnementets sidste dag.

  7. Begge parter er opmærksomme på den generelle forordning om databeskyttelse og vil gøre en fælles indsats for at overholde alle lovkrav. Under alle omstændigheder vil databehandleren overholde følgende punkter:

  • a. Behandlingen vil kun finde sted på grundlag af den dataansvarliges skriftlige instrukser.
  • b. Databehandleren må ikke bruge personoplysningerne til egne formål.
  • c. Personer, der er ansat hos eller arbejder for databehandleren, og som kommer i kontakt med de pågældende data, har tavshedspligt.
  • d. Databehandleren træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, således at behandlingen opfylder kravene i AVG, og beskyttelsen af de registreredes rettigheder garanteres. (se sidste afsnit)
  • e. Databehandleren skal pålægge en underdatabehandler i en underdatabehandleraftale de samme forpligtelser som i denne aftale.
  • f. Databehandleren hjælper med at opfylde den dataansvarliges forpligtelser, når registrerede udøver deres rettigheder til privatlivets fred (såsom retten til indsigt, berigtigelse, sletning og dataportabilitet). Databehandleren opkræver ikke mere end rimelige omkostninger for dette (maks. 100 € pr. time for direkte timer)
  • g. Databehandleren hjælper med at overholde forpligtelserne omkring anmeldelse af databrud. Det betyder, at databehandleren straks rapporterer mulige databrud til den ansvarlige part og samarbejder om efterforskning/analyse. Databehandleren behøver ikke at rapportere til AP, dette gøres af den ansvarlige part. Databehandleren opkræver ikke et gebyr for håndtering af mulige databrud, der opstår hos databehandleren.
  • h. Databehandleren hjælper med at overholde forpligtelserne omkring konsekvensanalyse af databeskyttelse. ). Databehandleren opkræver ikke mere end rimelige omkostninger for dette (maks. 100 € pr. time kun for direkte timer).
  • i. Databehandleren samarbejder med revisioner foretaget af den ansvarlige part eller en tredjepart engageret af den ansvarlige part. Databehandleren skal stille alle relevante oplysninger til rådighed for at verificere databehandlerens overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i denne aftale
  • j. Når behandlingstjenesterne er afsluttet, skal databehandleren slette oplysningerne (eller returnere dem til den dataansvarlige), medmindre der er en retlig forpligtelse til at opbevare dem. Dette gøres så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder inden for fire uger efter afslutningen af behandlingstjenesterne.
  • k. Databehandleren må ikke behandle oplysningerne uden for organisationer/lande, der tilbyder sikkerhedsforanstaltninger, der mindst svarer til EU's, medmindre andet er aftalt skriftligt.

  8. Databehandleren skal som minimum anvende følgende foranstaltninger vedrørende sikkerheden af personoplysningerne: (For eksempel pseudonymisering og kryptering af personoplysninger, permanent informationssikkerhed, genoprettelse af tilgængelighed og adgang til data i tilfælde af hændelser, regelmæssig sikkerhedstest)

  Ugyldighed

  Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser skulle vise sig at være ugyldig eller ikke-bindende, forbliver Happy Holiday Apps B.V. og brugeren bundet af de resterende bestemmelser i dette dokument. Happy Holiday Apps B.V. vil erstatte de(n) ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse(r) med en bestemmelse, der er bindende, og hvis omfang så vidt muligt er det samme som for de(n) bestemmelse(r), der skal erstattes, under hensyntagen til formålet med disse vilkår og betingelser.

  Ændringer

  Happy Holiday Apps B.V. forbeholder sig retten til ensidigt at ændre, supplere og/eller modificere disse vilkår og betingelser til enhver tid. Den mest aktuelle version af vilkårene og betingelserne kan findes på hjemmesiden.

  Andre bestemmelser

  Happy Holiday Apps B.V. kan til enhver tid foretage justeringer i designet eller driften af tjenesterne, herunder de underliggende tekniske mekanismer.

  Gældende lov og valg af forum

  1. Disse generelle vilkår og betingelser og alle rettigheder og forpligtelser uden for kontraktforhold, der opstår som følge heraf, er i alle henseender underlagt hollandsk lov.

  2. Alle tvister mellem Happy Holiday Apps B.V. og brugere skal i første omgang afgøres af den kompetente domstol i Haag District Court.